Privacyverklaring EDR Sales & Support

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van EDR Sales & Support. In deze verklaring verschaft EDR Sales & Support informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen.

Dit in het kader van de dienstverlening en websites van EDR Sales & Support.

EDR Sales & Support gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die EDR Sales & Support verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan EDR Sales & Support om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan EDR Sales & Support verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

EDR Sales & Support, gevestigd aan Biezenveld 90, 7943 MD, Meppel  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60298170 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Account/profiel/lidmaatschap/anders

 • Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)
 • Authenticatienummers
 • Personalia

o          Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)

o          Geslacht

o          Geboortedatum

o          Geboorteplaats

 • Locatiegegevens

o          Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)

o          Personalia

 • De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)
 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan

o          Inloggegevens account

 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie

o          Woonadres

o          E-mailadres

 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem

o          Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem

o          Websitegegevens

 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

o          Geanonimiseerde gegevens

Websites, apps en systeem

Bezoekers

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (zie hieronder) (functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies = toestemming vereist?)
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van EDR Sales & Support worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan EDR Sales & Support de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat EDR SALES & SUPPORT  bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan EDR SALES & SUPPORT  is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met EDR SALES & SUPPORT  te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met EDR SALES & SUPPORT  aan te gaan.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. EDR Sales & Support maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

EDR SALES & SUPPORT  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. EDR SALES & SUPPORT  heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan EDR SALES & SUPPORT  te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. EDR SALES & SUPPORT  heeft hier geen enkele invloed op. EDR SALES & SUPPORT  heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

EDR Sales & Support bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

EDR SALES & SUPPORT  kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van EDR SALES & SUPPORT  verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Het is mogelijk dat EDR SALES & SUPPORT  bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • EDR Sales & Support : personen, functies

o          Toegang tot

 • Partij B

o          Toegang tot

 • Partij C

o          Toegang tot

 • Wetenschappelijke onderzoekinstellingen

o          Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken

 • IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem

o          Toegang tot

 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van EDR Sales & Support , zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor EDR Sales & Support en heeft EDR Sales & Support de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien EDR Sales & Support hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. EDR Sales & Support zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

EDR Sales & Support gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen NIET worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. EDR SALES & SUPPORT  zal bij doorgifte van uw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

EDR Sales & Support

Biezenveld 90

7943 MD Meppel

(+31)6 15 26 95 68.

info@edrsalesensupport.nl